Jumaat, 14 Jun 2024 / 7 Zulhijah 1445H
Laman Web Rasmi

Jabatan Laut Malaysia

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

Senarai Unit

Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM)

Fungsi

 • Menguruskan semua urusan perkhidmatan bagi Jabatan.
 
 • Menguruskan hal-hal pengambilan, pertukaran, penempatan, pengesahan dalam jawatan, pemberian taraf berpencen dan persaraan para pegawai.
 
 • Menyelaras dan menguruskan semua urusan kenaikan pangkat, pemangkuan dan penanggungan kerja pegawai (termasuk PSH/SL1M/Latihan Industri) iaitu urusan pinjaman, tukar sementara dan kontrak.
 
 • Menyelaras dan menguruskan permohonan dan penetapan gaji permulaan, permohonan tambang percuma serta cuti perkhidmatan (cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji dan cuti tanpa rekod).
 
 • Menguruskan penyediaan Penyata Perubahan Pendapatan (Kew.8) bagi pegawai yang bertukar, memangku, naik pangkat, tanggung kerja, tukar sementara, pinjaman dan kontrak.
 
 • Menyelaraskan urusan pengisytiharan harta pegawai dan kakitangan.
 
 • Urusetia Lembaga kenaikan Pangkat peringkat Jabatan (bukan gunasama) dan meneliti dan memproses kertas kenaikan pangkat bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (bukan gunasama).
 
 • Menyemak dan menguruskan pengemaskinian Buku Perkhidmatan bagi pegawai dan kakitangan.
 
 • Menyelaras dan memantau urusan pelaksanaan sistem HRMIS di Jabatan.
 
 • Mengurus permohonan keluar negara atas urusan rasmi dan persendirian daripada Ibu Pejabat dan wilayah.
 
 • Mengurus permohonan elaun perpindahan rumah, elaun pertukaran dalam dan luar stesen dan elaun pakaian panas.
 
 • Urusetia Peperiksaan Subjek Jabatan
 
 • Memastikan maklumat Data Perjawatan diselaraskan dengan rekod manual.
 
 • Memastikan KPI HRMIS mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian.
 
 • Mengkaji keperluan perjawatan di peringkat Jabatan.
 
 • Menyalurkan maklumat perjawatan, pengisian dan kekosongan Jabatan ke Kementerian

Aktiviti

 • Menguruskan hal-hal berkaitan perkhidmatan sumber manusia seperti proses lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pengesahan jawatan, pertukaran, peminjaman sementara, kenaikan pangkat, tanggung kerja, pekerja kontrak peperiksaan jabatan dan persaraan.
 
 • Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan latihan dan peningkatan kompetensi untuk pegawai/kakitangan JLM.
 
 • Mengurus dan memantau pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Laporan Prestasi Tahunan (LNPT).
 
 • Mengurus pelaksanaan rewards (seperti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pingat Perkhidmatan Cemerlang dan Darjah Kebesaran) dan punishments (seperti Exit Policy).
 
 • Mengurus dan memantau pelaksanaan modul-modul HRMIS yang juga merupakan KPI Jabatan.
 
 • Mengurus dan memantau rekod-rekod yang berkaitan dengan pegawai/kakitangan seperti rekod kedatangan dan pengemaskinian Buku Perkhidmatan.
 
 • Urusetia kepada mesyuarat-mesyuarat berkala iaitu Mesyuarat Pengurusan Tertinggi JLM, Mesyuarat Pemantauan HRMIS, Mesyuarat Pelaksanaan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) dan Mesyuarat Pengurusan Sumber Manusia.
 
 • Mengurus dan menyemak kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk pegawai/kakitangan – kemudahan rawatan hospital, penyediaan Kew. 8 untuk perubahan gaji, kerja lebih masa, bantuan alat komunikasi, elaun baju panas dan kelulusan keluar negara.
 
 • Menguruskan sistem fail, surat mesyuarat Jabatan.
 
 • Menguruskan kenderaan Jabatan, Touch & Go dan Kad Inden Minyak.

Unit Pengurusan Kewangan & Akaun Amanah (UPKAA)

FUNGSI

AKTIVITI

Merancang, Menyelaras dan Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus Tahunan

i. Mengurus permohonan Bajet Mengurus Tahunan sehingga diluluskan.


ii. Mengurus pengagihan Peruntukan Mengurus dan Pembangunan termasuk keperluan untuk Pindah Peruntukan (viremen).


Mengurus dan Mengawal Selia Perbelanjaan dan Pembayaran Peruntukan Mengurus, Peruntukan Pembangunan dan Akaun Amanah

i. Mengurus permohonan Pesanan Kerajaan, Inden Kerja, Tanggungan Kontrak dan Waran Perjalanan Udara Awam.


ii. Mengurus pembayaran invois / bil kepada pembekal dan tuntutan kepada kakitangan Jabatan


iii. Mengurus Panjar Wang Runcit (PWR).


iv. Mengurus pembayaran emolumen kakitangan tetap/ MySTEP/ Kontrak Jabatan Laut Malaysia.

 

v. Mengurus bayaran balik Cek / Electronic Fund Transfer (EFT) terbatal.


vi. Mengurus permohonan Pendahuluan Diri.


vii. Menyedia laporan perbelanjaan dan Buku Amanah bagi Akaun Amanah.


viii. Mengurus dan menyelenggara pelaburan bagi Akaun Amanah.


ix. Menyedia Sijil Pengesahan Baki Vot, Amanah dan Deposit Bayaran


x. Menjana laporan-laporan yang ditetapkan seperti di SPANM secara harian / bulanan / sukuan / tahunan.

+ Laporan Prestasi Perbelanjaan Ibu Pejabat Laut:-

+ Laporan – Laporan Arahan Pembayaran

+ Laporan – Laporan Perolehan

+ Laporan – Laporan Panjar


xi. Menyelaras maklum balas teguran audit 


Mengurus Terimaan Hasil dan Bukan Hasil Kerajaan dan Akaun Amanah

i. Mengurus kutipan hasil, bukan hasil Kerajaan dan hasil Akaun Amanah.


ii. Mengurus permohonan bayaran balik hasil.


iii. Menyelenggara Buku Tunai Cerakinan 


iv. Menyedia Dokumen Akaun Terimaan (DAT)


v. Menyelenggara Daftar Mel dan Daftar Cek Tak Laku.


vi. Menyedia Sijil Pengesahan Baki Deposit Terimaan dan Penyesuaian Hasil.


vii. Menjana laporan-laporan hasil yang ditetapkan seperti di SPANM secara harian / bulanan / sukuan / tahunan.

Mengurus Akaun Belum Terima (ABT) dan Akaun Belum Bayar (ABB)

i. Menyedia surat peringatan ABT (tidak termasuk tunggakan sewaan) kepada kepada penghutang. 


ii. Menyelenggara daftar ABT dan ABB 


iii. Memantau laporan-laporan ABT dan ABB yang ditetapkan secara harian / bulanan / sukuan / setengah tahun / tahunan.

Melaksana Naziran Semak Silang Pengurusan Kewangan di Pusat Tanggung Jawab (PTJ) dan Pejabat Pemungut

Menjalankan naziran pengurusan kewangan di PTJ atau Pejabat Pemungut supaya mematuhi peraturan kewangan dan perakaunan yang berkuatkuasa.

Urusetia Sistem Penilaian Kendiri Pengurusan Kewangan (SPKPK)

Menyedia maklumat yang dikehendaki dalam SPKPK

Memberikan Khidmat Nasihat Berkaitan Peraturan Kewangan yang Berkuatkuasa

Menyedia khidmat nasihat berkaitan peraturan kewangan yang berkuatkuasa kepada PTJ atau Pejabat Pemungut.

Urusetia Mesyuarat:-


i. JawatanKuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA);


ii. Jawatankuasa Pengurusan Prestasi Aktiviti (APMC); 


iii. Jawatankuasa Pasukan Pelaksana ePerolehan (eP); dan


iv. Jawatankuasa Akaun Belum Terima (ABT)

i. Mengendali mesyuarat JPKA, APMC dan ABT sebanyak 4 kali setahun.


ii. Mengendali Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Sistem eP sebanyak 2 kali setahun.

Unit Teknologi Maklumat dan Kerajaan Elektronik (UTMKE)

FUNGSI

AKTIVITI

Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Jabatani. Memberi khidmat nasihat, menyemak dan menyelaras Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Perolehan Perkakasan dan Perisian ICT, Rangkaian dan perkhidmatan ICT Jabatan.


ii. Memastikan Kertas Permohonan JPICT lengkap dan tersedia untuk kelulusan Ahli Jawantankuasa JPICT.  


iii. Memantau Perolehan dan Pelaksanaan Projek Perkakasan, Perisian, Rangkaian dan Perkhidmatan ICT jabatan Status bagi setiap projek ICT yang diluluskan.

Merancang dan mengurus pelaksanaan aktiviti dan pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Jabatan.

i. Merancang aktiviti pelaksana Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat jabatan. 


ii. Melaksanakan aktiviti ISMS.


iii. Memantau dan menilai aktiviti.


iv. Menyelenggara dan menambahbaik ISMS


v. Mengurus persediaan pensijilan ISMS jabatan.

Mengurus pelaksanaan dan pemantauan Pelan Strategik Pendigitalan Jabatan

i. Melaksanakan Pelan Strategik Pendigitalan.


ii. Memantau pencapaian Pelan Strategik Pendigitalan.

Merancang dan Mengurus Latihan ICT kepada warga jabatan dan personel ICT. 

Merancang dan mengurus Latihan ICT kepada warga jabatan dan personel ICT

Mengurus Pembangunan dan Penyelenggaraan untuk Sistem Aplikasi, Integrasi dan Pangkalan Data.

i. Merancang dan mengurus kajian/analisa keperluan sistem/integrasi.


ii. Merancang dan mengurus penyediaan rekabentuk sistem aplikasi/integrasi dan pangkalan data.


iii. Merancang dan mengurus pembangunan sistem/integrasi.


iv. Merancang dan mengurus pengujian sistem/integrasi.


v. Melaksana dan memantau pelaksanaan sistem/integrasi.


vi. Melaksana dan memantau perubahan maklumat sistem/integrasi dan pangkalan data.


vii. Melaksana dan memantau penyelenggaraan sistem/integrasi.


viii. Melaksana pendaftaran & penyelenggaraan katalaluan sistem aplikasi.


ix. Melaksana khidmat teknikal bagi permohonan pendaftaran cap jari (Biometrik).


x. Melaksana khidmat teknikal bagi permohonan kad pengenalan jabatan.

Mengurus dan Memantau Pembangunan dan Penyelenggaraan untuk laman web dan laman intranet (JALIN) jabatan.

i. Merancang dan memantau pembangunan untuk laman web dan laman intranet (JALIN).


ii. Melaksana dan memantau penyelenggaraan untuk laman web dan laman intranet (JALIN).

Merancang, mengurus, dan memantau Operasi Automasi Pejabat.

i. Mengawalselia Pergerakan / Pinjaman Perkakasan ICT 


ii. Menyediakan peralatan ICT untuk aktiviti jabatan.


iii. Menyelenggara perkakasan / perisian ICT .


iv. Melaksanakan pelupusan perkakasan / perisian ICT.

Merancang, mengurus, dan mengawalselia Operasi Pusat Data.

i. Menyelenggara Pusat Data.


ii. Mendaftar dan menyelenggara capaian kemudahan Pusat Data (pelayan dan perkakasan rangkaian)

Merancang, mengurus, mengawalselia Operasi Rangkaian.

i. Menyelenggara rangkaian jabatan

Merancang, mengurus, dan memantau Keselamatan ICT.

i. Mendaftar dan menyelenggara katalaluan e-mel.


ii. Mengawal Ancaman Virus dan Spam


iii. Mengawal keselamatan perkakasan, rangkaian dan maklumat.


iv. Melaksanakan sandaran (Backup) data / aplikasi.


v. Melaksanakan pemulihan (restore) data, sistem atau integrasi.

Unit Pengurusan Aset

FUNGSI

AKTIVITI

i. Mengurus dan menyelaras aset alih Jabatan.


ii. Merancang, menyelaras dan memantau perolehan aset alih Jabatan.


iii. Menyelaras dan memantau urusan penyelenggaraan bangunan Jabatan.


iv. Menyelaras perkara berkaitan dengan pematuhan kepada prosedur dan tatacara pengurusan Aset Alih Jabatan.


v. Melaksanakan tugas keurusetiaan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Jabatan.


vi. Menyelaras dan memantau pelaksanaan Sistem Pengurusan Aset.


vii. Merekod dan menganalisa jumlah aset alih Jabatan termasuk Wilayah dan mengemukakan laporan kepada Kementerian Pengangkutan pada setiap sukuan tahun.


viii. Melantik dan menyelaras Jawatankuasa Penyiasat bagi kes kehilangan aset alih.


ix. Menyediakan Laporan Tahunan Aset Alih dan Stor Jabatan.


x. Menyelaras perlantikan Pegawai aset berkaitan:-

-Persekutuan

-LDA

-KWPPL

A. Mengurus, merancang, memantau dan menyelaras Pengurusan Aset Alih Kerajaan milik JLM (termasuk semua wilayah), LDA, KWPPL dan Akaun Amanah ILPL


i. Menguruskan Aset Alih Kerajaan selaras dengan peraturan yang ditetapkan dalam 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) - Pengurusan Aset (AM)


ii. Menyelaras perlantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa Aset dan Lembaga Pemeriksa Pelupusan bagi Ibu Pejabat dan Wilayah Wilayah Jabatan Laut Malaysia, Akauan Amanah Lembaga Dius Api (LDA), Kumpulan Wang Pusat Perdangan Laut (KWPPL), Institut Latihan Pengangkutan Laut (ILPL).


iii. Menerima permohonan Kehilangan Aset Alih Kerajaan daripada Wilayah-Wilayah dan Akaun Amanah LDA,KWPPL dan ILPL


iv. Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) Peringkat Jabatan dan menjadi ahli JKPAK di peringkat Kementerian


v. Merancang melaksanakan kursus berkaitan Aset dan Stor untuk Jabatan dan Wilayah-Wilayah.


B. Mengurus, merancang, memantau dan menyelaras Pengurusan Stor Kerajaan milik JLM (termasuk semua wilayah), LDA, KWPPL dan Akauan Amanah ILPL


i. Menguruskan Stor Ibu Kerajaan selaras dengan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 6 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan


ii. Melaksanakan perolehan stok Ibu Pejabat dan Akaun Amanah LDA, KWPPL dan ILPL


iii. Menyediakan Laporan Stor untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih (JKPAK) Peringkat Jabatan dan Kementerian.


iv. Menerima permohonan Kehilangan Stok Kerajaan daripada Wilayah-Wilayah dan Akaun Amanah LDA,KWPPL dan ILPL


C.  Mengurus, merancang, memantau dan menyelaras Penyelenggaraan Bangunan milik JLM dan LDA di Ibu Pejabat Laut.


i. Melaksanakan Penyelenggaraan bangunan mengunakan peruntukan Persekutuan, LDA,KWPPL dan ILPL


Unit Perolehan

FUNGSI

AKTIVITI

Menyelaras dan membantu Jabatan dan Akaun Amanah dalam melaksanakan perolehan secara Pembelian Terus, Sebut Harga dan Secara Tender Terbuka

i. Memastikan perolehan dilaksanakan berdasarkan kepada Perancangan Perolehan Tahunan yang telah diluluskan.


ii. Menyemak dan meluluskan Nota Minta dalam sistem ePerolehan untuk Pembelian Terus


iii. Urus setia bagi perolehan secara sebut harga dan tender

Mendapatkan kelulusan Jabatan sebelum mengeluarkan Surat Niat/LOI, Surat Setuju Terima/LOA dan membantu menjalankan rundingan harga/teknikal dengan kontraktor.

i. Terima tugasan dalam sistem


ii. Muat turun dan sediakan Surat Setuju Terima


iii. Semakan Wakil Pegawai Penguasa (WPP)


iv. Dapatkan tandatangan pegawai yang diberi kuasa


v. Serah Surat Setuju Terima kepad pembekal (Manual dan sistem ePerolehan)


vi. Pembekal dan sahkan dalam sistem ePerolehan


vii. Terima Surat Setuju Terima manual daripada pembekal


viii. Serah satu Salinan kepada Kewangan untuk tujuan pembayaran


ix. Serah satu Salinan kepada Wakil Pegawai Penguasa 

Tugas urusetia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan, urusetia bagi pindaan/perubahan ke atas kontrak semasa yang berkuatkuasa serta pelanjutan kontrak tertakluk kepada pematuhan Pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa

i. Terima dokumen penilaian pembuka/teknikal/kewangan dalam sistem atau manual / Terima kertas kerja pindaan/perubahan/pelanjutan kontrak daripada Wakil Pegawai Penguasa 


ii. Sediakan kertas Taklimat untuk diangkat dalam mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga


iii. Panggilan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga


iv. Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga


v. Sediakan Minit Meyuarat Jawatankuasa Sebut Harga


vi. Pastikan Integrity Pact untuk Lampiran 4 dan 5 ditandatangani oleh Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Sebut Harga 


vii. Sediakan Surat Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga


viii. Edarkan surat keputusan Jawatankuasa Sebut Harga kepada Unit/Bahagian yang berkenaan


ix. Pastikan pengerusi dan ahli menyesahkan keputusan dalam sistem eP


x. Sediakan Surat Setuju Terima

Menyelaras dalam urusan pengesahan, pemulangan bon jaminan/lanjutan bon serta membantu dan menyelaras dalam urusan pembatalan kontrak diantara pihak Jabatan dan Kontraktor.

i. Terima bon daripada pembekal


ii. Buat surat pengesahan bon kepada bank


iii. Terima pengesahan bon daripada bank

Menyelaras dan memantau dalam pelaksanaan perancangan perolehan tahun semasa di dalam sistem e-Perolehan

i. Sediakan surat/emel kepada semua Unit/Bahagian/Wilayah untuk penyerahan Perancangan Perolehan Tahunan


ii. Terima Perancangan Perolehan Tahuan daripada Unit/Bahagian/Wilayah


iii. Kumpulankan semua Perancangan Perolehan Tahunan yang diterima


iv. Serah satu Salinan kepada Unit Pengurusan Kewangan dan AKaun Amanah


v. Perbincangan Bersama Unit/Bahagian/Wilayah untuk pengesahan peruntukan


vi. Bentangkan dalam Mesyuarat penyelarasan perbelanjaan peruntukan


vii. Serahkan keputusan Perancangan Perolehan Tahunan kepada Bahagian Perolehan dan Kewangan, Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk kelulusan oleh Pegawai Pengawal


viii. Terima kelulusan Perancangan Perolehan Tahunan


ix. Kunci masuk Perancangan Perolehan Tahunan yang diluluskan dalam sistem ePeolehan

 Melaksanakan pelaksanaan pengurusan kontrak dan penyediaan draf perjanjian mengikut terma yang ditetapkan, menyelaras serta menyediakan perjanjian tambahan terhadap sebarang pindaan kontrak yang diluluskan.

i. Menyediakan draf perjanjian 


ii. Serah kepada Penasihat Undang-Undang semakan


iii. Terima daripada Penasihat Undang-Undang


iv. Sediakan dokumen kontrak


v. Serah kepada Wakil Pegawai Penguasa untuk semakan


vi. Sediakan empat (4) salinan kontrak


vii. Serah kepada syarikat untuk tandatangan


viii. Serah kepada Pegawai Yang Diberi Kuasa untuk tandatangan kontrak


ix. Serah kepada pembekal untuk dimatikan setem di Lembaga Hasil Dalam Negeri


x. Pembekal menjilid dokumen kontrak


xi. Terima daripada pembekal


xii. Buat pemenuhan dalam sistem ePerolehan

Unit Pembangunan

FUNGSI

AKTIVITI

Meyelaras dan memantau projek-projek pembangunan Jabatan agar berjalan denagn lancar serta mengikut jadual dan kos yang telah ditetapkan

i. Menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan Jabatan mengikut Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia (RMK); 


ii. Permohonan siling tambahan kepadan projek-projek yang telah diluluskan dalam RMK


iii. Mengurusetia Mesyuarat dan Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatan Rundingan Harga bagi projek-projek pembangunan, ahli Jawatankuasa Penilaian Perunding, dan Jawatankuasa Penyediaan Kehendak Kerajaan

Menyediakan dan memantau perjanjian perunding / kontrak kontrakktor bagi memastikan dokumen-dokumen berkenaan siap dalam tempoh yang ditetapkan

Menyediakan perjanjian perunding dan kontrak kontraktor dan Memastikan penyediaan dokumen perjanjian dan kontrak siap dalam tempoh yang ditetapkan

Membantu mengemaskini dan menyema hal ehwal berkaitan pembayaran bagi memastikan prosedur-prosedur yang ditetapkan dipatuhi.

Membantu mengurus pindah peruntukan dengan bahagian Pembangunan, Kementerian Pengangkutan Malaysia jika peruntukan tidak mencukupi

 Melaksana dan menyelaras pemantauan pelaksanaan projek bagi memastikan projek-projek dapat dilaksanakan dalam tempoh yanng ditetapkan

i. Proses pemantauan projek jabatan


ii. Menyelaras penilaian ‘outcome’ dan impak projek pebangunan yang telah siap dilaksanakan;

Melaksana dan menyelaras pengurusan aset tak alih bagi memastikan maklumat sentiasa dikemaskini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan

i. Menguruskan Permohonan Sewaan Premis Demis dan Permohonan Sewaan Tanah Kosong Milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah kegunaan Jabatan Laut Malaysia;


ii. Menguruskan Permohonan Perolehan Tanah Untuk Jabatan Laut Malaysia

Urusetia Mesyuarat:-

i. Mesyuarat Pemantauan Projek Pembangunan Peringkat Jabatan Laut Malaysia (2 kali setahun)


ii. Mesyuarat Jawatankuasa Penyewaan Ruang Bangunan (Premis) Peringkat Jabatan Laut Malaysia (Jlm) (4 kali setahun)


iii. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (Jkpak) (Fasiliti) Peringkat Jabatan Laut Malaysia (2 kali setahun)


iv. Mesyuarat Pembentangan Projek Rancangan Malaysia Kedua Belas (Rmk) (1 kali setahun)


v. Mesyuarat Jawatankuasa Perubahan Kerja, Lanjutan Masa Dan Loss & Expense Jabatan Laut Malaysia 

(sekiranya ada permohonan)

-

Meyelaras dan memantau projek-projek pembangunan Jabatan agar berjalan denagn lancar serta mengikut jadual dan kos yang telah ditetapkan

i. Menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan Jabatan mengikut Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia (RMK); 


ii. Permohonan siling tambahan kepadan projek-projek yang telah diluluskan dalam RMK


iii. Mengurusetia Mesyuarat dan Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatan Rundingan Harga bagi projek-projek pembangunan, ahli Jawatankuasa Penilaian Perunding, dan Jawatankuasa Penyediaan Kehendak kerajaan

Menyediakan dan memantau perjanjian perunding / kontrak kontrakktor bagi memastikan dokumen-dokumen berkenaan siap dalam tempoh yang ditetapkan

Menyediakan perjanjian perunding dan kontrak kontraktor dan Memastikan penyediaan dokumen perjanjian dan kontrak siap dalam tempoh yang ditetapkan

Membantu mengemaskini dan menyema hal ehwal berkaitan pembayaran bagi memastikan prosedur-prosedur yang ditetapkan dipatuhi.

Membantu mengurus pindah peruntukan dengan bahagian Pembangunan, Kementerian Pengangkutan Malaysia jika peruntukan tidak mencukupi

Melaksana dan menyelaras pemantauan pelaksanaan projek bagi memastikan projek-projek dapat dilaksanakan dalam tempoh yanng ditetapkan

i. Proses pemantauan projek jabatan


ii. Menyelaras penilaian ‘outcome’ dan impak projek pebangunan yang telah siap dilaksanakan;

Melaksana dan menyelaras pengurusan aset tak alih bagi memastikan maklumat sentiasa dikemaskini berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan

i. Menguruskan Permohonan Sewaan Premis Demis dan Permohonan Sewaan Tanah Kosong Milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah kegunaan Jabatan Laut Malaysia;


ii. Menguruskan Permohonan Perolehan Tanah Untuk Jabatan Laut Malaysia

Urusetia Mesyuarat:-


i. Mesyuarat Pemantauan Projek Pembangunan Peringkat Jabatan Laut Malaysia (2 kali setahun)


ii. Mesyuarat Jawatankuasa Penyewaan Ruang Bangunan (Premis) Peringkat Jabatan Laut Malaysia (Jlm) (4 kali setahun)


iii. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (Jkpak) (Fasiliti) Peringkat Jabatan Laut Malaysia (2 kali setahun)


iv. Mesyuarat Pembentangan Projek Rancangan Malaysia Kedua Belas (Rmk) (1 kali setahun)


v. Mesyuarat Jawatankuasa Perubahan Kerja, Lanjutan Masa Dan Loss & Expense Jabatan Laut Malaysia 

(sekiranya ada permohonan)

-

Meyelaras dan memantau projek-projek pembangunan Jabatan agar berjalan denagn lancar serta mengikut jadual dan kos yang telah ditetapkan

i. Menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan Jabatan mengikut Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia (RMK); 


ii. Permohonan siling tambahan kepadan projek-projek yang telah diluluskan dalam RMK


iii. Mengurusetia Mesyuarat dan Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatan Rundingan Harga bagi projek-projek pembangunan, ahli Jawatankuasa Penilaian Perunding, dan Jawatankuasa Penyediaan Kehendak Kerajaan

Langganan E-mel Laman Web Jabatan Laut Malaysia

Subscription Form

Sekiranya anda ingin berhenti melanggan , klik link berhenti langganan pada emel yang dihantar.

Warga JLM
Warga Awam
Langgan
Skip to content