LAMAN UTAMA

Bahagian Kawalan Industri Maritim

 

Objektif

Untuk memastikan industri maritim di Malaysia mematuhi perundangan Nasional dan konvensyen antarabangsa yang diterimapakai.

 

Fungsi

  • Memantau, mengurus dan melaksana semua pemeriksaan bagi pengeluaran sijil statutori dan Flag State Control (FSC).

  • Merancang, mengurus ,menyelaras dan melaksana proses Audit dan Verifikasi dibawah keperluan Kod Pengurusan Keselamatan Kapal (ISM Code), International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), Garis Panduan dan Keselamatan Feri (GPKF), Organisasi yang diiktiraf (RO) dan Life raft Services Station.

  • Menyelaras dan melaksana pengurusan peperiksaan dan pengeluaran perakuan Kekompetenan.

Aktiviti

  • Menjalankan semua pemeriksaan bagi pengeluaran sijil statutori, Sijil Keanggotaan selamat dan Flag State Control (FSC).

  • Menjalankan Audit dan Verifikasi dibawah keperluan Kod Pengurusan Keselamatan Kapal (ISM Code), International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), Institusi Latihan Maritim, Agensi Pembekal pelaut, Garis Panduan dan Keselamatan Feri (GPKF), Organisasi yang diiktiraf (RO) dan Life raft Services Station.

  • Mengatur, mengurus, memproses permohonan peperiksaan dan pengeluaran perakuan Kekompetenan.

  • Mengurus pendaftaran pelaut tempatan dan asing.