Kawalan Industri

Apakah prosedur bagi permohonan pemeriksaan bagi kapal-kapal Malaysia (KM)?

Permohonan bagi menjalankan pemeriksaan kapal atau alat-alat kapal bendera Malaysia boleh dilakukan dengan mengisi borang permohonan yang boleh di dapati  di Laman Utama Web Jabatan Laut Malaysia ruangan Perkapalan-Borang.

Seterusnya borang yang telah lengkap di isi perlu dihantar melalui emel atau terus kepada Unit Akreditasi Kapal.

Perlukah pihak pemilik mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Laut Malaysia bagi melantik RO menjalankan pemeriksaan bagi sijil-sijil statutori, meluluskan pelan dan manual dibawah konvensyen antarabangsa atau bukan konvensyen bagi kapal-kapal Malaysia?

Tidak perlu,merujuk kepada RO instruction para 1.0 dan para 1.4.

Para 1.0
1.0 Pemberian Kuasa

1.1 RO diberikuasa untuk meluluskan pelan dan manual, memeriksa dan mengeluarkan sijil bagi kesemua jenis kapal-kapal Malaysia yang diperlukan di bawah Konvensyen-konvensyen Antarabangsa di bawah :

1.1.1 SOLAS – Konvensyen Antrabangsa bagi Keselamatan Nyawa di Laut 74/78 atau seperti yang dipinda.

Apakah prosedur bagi memohohon pengecualian atau lanjutan ( exemption or extension ) dibawah keperluan SOLAS, MARPOL, COLREG, Load Line, SPS, HSC, MODU, PSSC and PC?

 • Permohonan boleh  dibuat dengan cara mengisi borang MSN 05/2008 dengan lengkap serta mendapatkan sokongan daripada Badan Klasifikasi yang di iktiraf(RO). Permohonan akan diproses dalam masa 3 hari bekerja sekiranya tiada masaalah.
 • Borang MSN 05/2008 boleh didapati di laman web www.marine.gov.my - notis - Notis Perkapalan Malaysia - Konvensyen Antarabangsa - Solas - Bab 1 - MSN 05/2008

Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia

 1. Adakah saya layak untuk mendaftarkan kapal di bawah pendaftaran ini?
  Kelayakan untuk mendaftarkan kapal di bawah pendaftaran ini adalah :-
  • Syarikat ditubuhkan di Malaysia 
  • Pejabat di Malaysia 
  • Majoriti (51 % atau lebih) pegangan dalam syarikat dimiliki oleh warganegara asing
  • Modal Berbayar sekurang-kurangnya 10% daripada nilai kapal atau Ringgit Malaysia Satu Juta, yang mana lebih tinggi 
 2. Dimanakah kapal boleh didaftarkan di bawah Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia?

Pendaftaran Kapal Tradisional

 1. Adakah saya layak untuk mendaftarkan kapal?
  Kelayakan untuk mendaftarkan kapal di bawah pendaftaran ini adalah :-
  • Pemilik kapal adalah warganegara Malaysia
  • Jika dimiliki oleh syarikat, syarikat ini ditubuhkan di Malaysia
  • Syarikat perlu mempunyai ibu pejabat di Malaysia
  • Majoriti (51 % atau lebih) pegangan dalam syarikat dimiliki oleh warganegara Malaysia
  • Majoriti lembaga pengarah adalah warganegara Malaysia 
 2. Dimanakah kapal boleh didaftarkan?

Bagaimana untuk mendaftarkan gadaian kapal?

Terdapat dua jenis gadaian, yang pertama adalah untuk memperoleh pinjaman bagi jumlan pokok dengan faedah dan yang kedua adalah untuk memperolehi akaun semasa atau transaksi yang seumpamanya. Permohonan untuk mendaftarkan gadaian perlu dikemukakan dengan borang yang berkenaan (Borang 247/249/251), salinan asal atau salinan diakui sah Surat Ikatan Waad. Yuran yang dikenakan untuk proses ini adalah berpandukan kepada tanan kapal.

Bagaimana pindaan maklumat butiran kapal boleh dilakukan?

Sebelum pemakluman dilakukan kepada Pendaftar Kapal berkenaan pindaan maklumat kapal, Pemeriksa Kapal perlu memeriksa kapal untuk mengesahkan pindaan dan mengeluarkan Sijil Pemeriksaan Kapal

Untuk pindaan butiran injin kapal, dokumen yang perlu dikemukakan adalah :-

 • Sijil Pemeriksaan 
 • Salinan Sijil Pendaftaran Kapal 
 • Borang 255 - Pin 1/99 yang telah diendos oleh Pemeriksa Kapal 
 • Borang Survey 118 - Pengisytiharan injin kapal  

Untuk pindaan butiran tanan kapal, dokumen yang perlu dikemukakan adalah :-

Bagaimana pindaan maklumat hak milik kapal boleh dilakukan?

Dalam perihal pemilikan individu, pemilik kapal atau pengurus kapal yang dilantik dibenarkan untuk membuat pindaan maklumat hak milik kapal di pejabat pelabuhan pendaftaran dengan mengemukakan :-

 • Salinan Kad Pengenalan 
 • Perlantikan Pengurus Kapal 
 • Pengisytiharan Pemilikan 
 • Salinan asal Perjanjian Jual Beli yang merujuk kepada pemilik kapal yang terakhir  
 • Salinan asal Sijil Pendaftaran Kapal 

Untuk kes pemilikan badan korporat :-

Bagaimana untuk mendaftarkan kapal?

Sebelum sesebuah kapal boleh didaftarkan, nama kapal perlu diluluskan. Permohonan nama kapal boleh dibuat di mana-mana pejabat pelabuhan pendaftaran. Setelah nama kapal yang dipohon diluluskan, permohonan untuk mendaftarkan kapal boleh dibuat dimana-mana pejabat pelabuhan pendaftaran mengikut pilihan.

Secara kebiasaannya, Sijil Pendaftaran Sementara akan dikeluarkan oleh Pendaftar Kapal untuk tempoh maksimum enam (6) bulan tertakluk kepada proses penandaan ukiran nama kapal dan pelabuhan pendaftaran diselesaikan.