Bahagian Pelabuhan, Logistik & Perdagangan

Objektif

Memacu pertumbuhan maritim kebangsaan dalam bidang pelabuhan, logistik dan perdagangan. melalui pemerkasaan sistem pengangkutan maritim yang selamat dan sistematik.

Fungsi

 • Merangka, menggubal dan menambahbaik undang-undang, peraturan, kaedah dan garis panduan yang baharu
  dan sedia ada berkaitan dengan pelabuhan, logistik dan perdagangan.

 • Merancang, menyelaras, dan mengawal selia pembangunan, pengurusan, dan pelaksanaan serta kerjasama dan
  kesinambungan hubungan dua hala aktiviti maritim berkaitan pelabuhan, logistik, dan perdagangan.

 • Urusetia, Jawantankuasa Induk dan Ahli Jawatankuasa Tetap (One Stop Centre) serta memacu mesyuarat-
  mesyuarat perundingan berkaitan dengan pelabuhan, logistik, dan perdagangan di peringkat Nasional dan
  Antarabangsa.

Aktiviti

 • Menyediakan undang-undang, peraturan, kaedah dan garis panduan yang baharu di peringkat Nasional
  berdasarkan kepada perundangan Antarabangsa yang diterimapakai.

 • Mengemaskini, menganalisis dan menambahnilai undang-undang, peraturan, kaedah dan garis panduan yang
  sedia ada diperingkat Nasional berdasarkan kepada perundangan Antarabangsa yang diterimapakai. 

 • Menyediakan dasar/pelan pembangunan, pengurusan, dan pelaksanaan aktiviti maritim berkaitan pelabuhan,
  logistik, dan perdagangan.

 • Menganalisa dan mengawalselia serta memantau operasi perkhidmatan berkaitan skop pelabuhan, logistik dan
  perdagangan.

 • Merancang, merangka, dan meninjau hubungan dua hala dalam bidang pelabuhan, logistik, dan perdagangan.