JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
NOTIS PERKAPALAN MALAYSIA
Nombor Notis : JL 1/1999

Notis kepada Pelaut, Pemilik Kapal, Agen dan Nakhoda Kapal

Notice to Seaman, Shipowners, Agents and Masters.


PEMINDAHAN PENGENDALIAN URUSAN DOKUMENTASI PELAUT DARI BAHAGIAN HAL EHWAL PELAUT DAN PELABUHAN, IBU PEJABAT LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA KE PEJABAT-PEJABAT LAUT WILAYAH .

TRANSFERING OF SEAMEN DOCUMENTATION FROM PORT AND SEAMAN AFFAIRS DIVISION, MARINE DEPARTMENT HEADQUARTRSPENINSULAR MALAYSIA TO REGIONAL OFFICES.

Dimaklumkan bahawa mulai 1 Januari 1999 urusan dokumentasi pelaut yang dilakukan oleh Bahagian Hal-Ehwal Pelaut dan Pelabuhan, Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia, Pelabuhan Klang iaitu Permohonan-permohonan Peperiksaan (Dek dan Injin), Endosan Kargo Berbahaya, Endosan STCW, Pengesahan Semula Perakuan Kekompetenan, Kad Pelaut, Buku Perkhidmatan Pelaut, Sijil Kebenaran Untuk Berkhidmat, Sijil Pengecualian Kapal dan Sijil Pengendalian Selamat akan dipindahkan ke Pejabat-Pejabat Laut Wilayah Tengah, Selatan, Utara dan Timur. Pelaut, Pemilik Kapal, Agen dan Nakhoda Kapal diminta untuk berurusan dengan Pejabat-Pejabat Laut Wilayah seperti di alamat berikut:-

 

Pengarah Laut Wilayah Tengah
Jabatan Laut Wilayah Tengah
Peti Surat 12
Jalan Foreshore
42007 Pelabuhan Klang
(UP: Bahagian HEPP)
Tel : 03-3686616
Fax : 03-3653540
Pengarah Laut Wilayah Selatan
Jabatan Laut Wilayah Selatan
Peti Surat 139
80710 Johor Bahru, Johor
(UP: Bahagian HEPP)
Tel : 07-2248093
Fax :07-2248092
Pengarah Laut Wilayah Timur
Jabatan Laut Wilayah Timur
Jalan Hiliran
20300 Kuala Terengganu
Terengganu
(UP: Bahagian HEPP)
Tel : 09-6221017
Fax : 09-6233676
Pengarah Laut Wilayah Utara
Jabatan Laut Wilayah Utara
Jalan Akuarium
Peti Surat 765
10790 Gelugur
Pulau Pinang
04-6578494
Fax :04-6575521

This is to notify that from 1 January 1999, all seamen documentation carried out at Port and Seaman Affairs Division, Marine Department Headquarters Peninsular Malaysia, Port Klang, such as Applications for Examination (Deck/Engine), Dangerous Cargo Endorsement, STCW Endorsement, Revalidation of a Certificate of Competency, Seamen's Card, Seamen's Discharge Book, Permit To Serve Certificate, Ship Exemption Certificate and Safe Manning Certificate, will be shifted to the regional offices; Central Region, Southern Region, Easthern Region and Nouthern Region. All Seamen, Shipowners, Agents and Masters are required to contact the nearest regional office for the above matters. The Regional office addresses are:-

 

Director of Marine
Marine Department Central Region
P.O. Box 12,
Foreshore Road
42007 Port Klang
(Attn: Port and Seaman Affairs Division)
Tel :03-3686616
Fax:03-3653540
Director of Marine
P.O.Box 139
80710 Johor Bahru
Johor
(Attn: Port and Seaman Affairs Division)
07-2248093
Fax:07-2248092
Director of Marine
Marine Department Easthern Region
Jalan Hiliran
20300 Kuala Terengganu
Terengganu
(Attn: Port and Seaman Affairs Division)
Tel: 09-6221017
Fax: 09-6233676
Director of Marine
Marine Department Nouthern Region
Jalan Akuarium
P.O.Box. 765
10790 Gelugur
Penang
(Attn: Port and Seaman Affairs Division)
04-6578494
Fax: 04-6575521
(MUHAMMAD ABDUL BASAR BIN TAJI)

b.p. Ketua Pengarah Laut

For Director Of Marine

Jabatan Laut Semenanjung Malaysia

Marine Department Peninsular Malaysia