(NOTA MAKLUMAT DAN PANDUAN MERIN)

(MARINE INFORMATION AND GUIDANCE NOTE)

NMPM 4 /1999

Ibu Pejabat Laut, Semenanjung Malaysia, Peti Surat 12, 42007 Pelabuhan Klang.

Tel: 03-3686616 Fax: 03-3685289 E-mail: kpgr@marine,gov.my

http://www.marine.gov.my


KEPERLUAN PENGALAMAN DALAM PERMOHONAN PERMIT UNTUK BERKHIDMAT DAN PERAKUAN PENGIKTIRAFAN

EXPERIENCE REQUIREMENT IN THE APPLICATION FOR PERMIT TO SERVE AND CERTIFICATE OF RECOGNITION


Pemakluman kepada agen-agen, pemilik-pemilik kapal dan pelaut.

Information for agents, shipowners and seaman.


 

Sediakala, pemohon Permit Untuk Berkhidmat di atas kapal Malaysia bagi jawatan Nakhoda, Pegawai Pertama, Ketua Jurutera dan Jurutera Kedua disyaratkan mempunyai pengalaman sekurang-kurang setahun di dalam jawatan tersebut. Syarat tersebut telah dikaji semula dan tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, berkuatkuasa serta merta keperluan tersebut dikecualikan bagi pemohon Permit Untuk Berkhidmat dan juga Perakuan Pengiktirafan.

 

Ketua Pengarah Laut,

Semenanjung Malaysia

Tarikh: 12 Mei 1999

Presently, applicants for Permit To Serve on board Malaysian ship for the post of Master, Chief Officer, Chief Engineer and Second Engineer are required to have at least one year experience on that post. The requirement have been reviewed and is no longer a prerequisite. Therefore, with immediate effect applicants for Permit To Serve and Certificate of Recognition are exempted from that requirement.

 

 

Director General of Marine,

Peninsular Malaysia.

Dated: 12th May 1999