8:10:28 PM | 21-Jun-2018
Bantuan | Pejabat Laut ENGLISH | BAHASA MALAYSIA
Laman Utama Hubungi Kami Peta Google
Laman Utama / Pelabuhan / Maklumat /
 

Tok Bali

 

P.U.(B) 207

ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1952

PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 5 DAN 6

PADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 5 dan 6 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 [Ord. 72/1952], Menteri mengisytiharkan Tok Bali dalam Negeri Kelantan sebagai suatu pelabuhan dalam erti ordinan.

Menetepkan had pelabuhan

2. Pemberitahuan Undang-Undang No.73 tahun 1953, dipinda dalam Jadual Pertama, berkenaan dengan Negeri Kelantan, dengan memasukan selepas butiran 45 butiran yang berikut:

Ruang Pertama

Ruang Kedua

"45A Tok Bali

There are enclosed by the following imaginary lines:
(A) From a point on the coast at Latitude 05deg 56.2' North, Longitude 102deg 27.6' East, due North Easternly to
(B) Latitude 05deg 57.8' North, Longitude 102deg 30.1' East, thence due South Easternly to
(C) Latitude 05deg 54.1' North, Longitude 102deg 32.9' East, thence due South Westernly to
(D) Latitude 05deg 51.9' North, Longitude 102deg 30.8' East (Kuala Semarak Beacon), thence due North following the coastline and the southern bank of Tok Bali canal up to the floodgate and along the northern bank of Tok Bali canal along the coastline and returning to the point (A), including all jetties, piers, landing places, quays, docks, wharf, wether within or without the line of high-water mark, and any portion of shore or bank within 45.72 meters of the high-water mark, subject to the right of private property therein”.


Bertarikh 28 Jun 2006.
[KP/JL/156 Jd.; PN (PU2)199/XXV.]
DATO' SRI CHAN KONG CHOY
Menteri Pengangkutan